ESPCAT

1. CONCEPTES BÀSICS
1.1. RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: Oposició al pas del corrent a través d’un cos elèctric. La seva unitat es representa en Ohms (Ω)
1.2. INTENSITAT DE CORRENT: Nombre de càrregues elèctriques que circulen per segon. La seva unitat és el Ampere (A).
1.3. DIFERÈNCIA DE POTENCIAL: Anomenat també Voltatge o tensió. És la
força elèctrica produïda en un circuit tancat, on aquesta fa que les
càrregues vagin desplaçant-se d’un punt a un altre. La seva unitat és el Volt (V).
1.4. Força electromotriu: Igual que l’apartat anterior, però només es produeix en circuits interns i en els generadors de corrent.
1.5. QUANTITAT D’ELECTRICITAT: És el nombre de càrregues que trobem en un cos elèctric. La seva unitat és el Coulomb (Q).
1.6. POTÈNCIA ELÈCTRICA: És el treball que realitza un circuit elèctric per la unitat de temps. La seva unitat és el Watt (Watt) (W).

P = V. I
P = V. I. cos φ
P = 3. Vf. If. cos φ o P = √ 3. VL. IL. cos φ En corrent contínua. En corrent altern (circuit monofàsic).
En corrent altern (circuit trifàsic).
P = Potència.
V = Diferència de potencial.
I = Intensitat de corrent
cos φ = Factor de potència.
* F = Valors de fase (Per circuits trifàsics).
* L = Valors de línia (Per circuits trifàsics).

1.7. FLUX MAGNÈTIC: És la inducció magnètica que trobem en un imant o solenoide per la seva superfície. La seva unitat és el Weber (Wb).

Φ = β * S

Φ = Flux magnètic.
β = Inducció magnètica.
S = Superfície.

1.8. CAPACITAT DE CONDENSADOR: És la força d’atracció de les càrregues
polars separats per un dielèctric que les oposa. La seva unitat és el Farad
(F).

Q
C = —–
V

C = Capacitat.
Q = Quantitat d’electricitat.
V = Diferència de potencial.
1.9. EFECTE JOULE: Quantitat de calor produïda per un circuit elèctric. Es representa en quilocalories (kcal).

Q = V. I. t. 0,24

Q = Quantitat de calor produïda.
V = Diferència de potencial.
I = Intensitat de corrent.
t = Temps transcorregut en segons.

1.10. Impedància: És la resistència real del circuit, on la formen un
element resistiu pur i un altre no resistiu. La seva unitat es representa en Ohms
(Ω)

Z = √ R2 + X2 = Ω

Z = Impedància.
R = Element resistiu pur.
X = Element no resistiu (Reactància inductiva o capacitiva).

2. LLEIS BÀSIQUES
2.1. LLEI DE OHM: La intensitat de corrent és directament proporcional a la
Tensió (V) i inversament proporcional a la Resistència (R):

V
I = —–
R

I = Intensitat de corrent.
V = Diferència de potencial.
R = Resistència elèctrica.
2.2. LLEI DE LENZ: La FEM i el corrent induïdes tenen una direcció i sentit tal que tendeixen a oposar-se a la variació que les produeix.

2.3. LLEI DE FARADAY: En tot conductor que talla o és tallat per una certa quantitat de línies de força magnètica, es produeix una força electromotriu.

2.4. Llei de Coulomb: La força d’atracció i repulsió de les càrregues és directament proporcional al producte d’aquestes i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.

Q + Q ‘
C = k ———
d2
C = Quantitat d’electricitat.
k = Constant numèrica.
Q = Càrregues elèctriques.
d = Distància.

Nota: Aquesta fórmula està estretament relacionada amb la de la Llei de la gravitació universal.

 

3. LUMINOTECNIA

3.1. Bombeta elèctrica: Llum composta per un solenoide de
Wolframi i que produeix una il luminació a temperatura superior a 3000 º C.
3.2. LÀMPADA FLUORESCENT: Llum composta per gas inert i una petita quantitat de mercuri. L’encesa es produeix un cop els electrons acabin d’ionitzar. El llum fluorescent estàndard es compon d’un balast, que està compost per una bobina electromagnètica capaç de protegir sobre possibles sobrecàrregues i un encebador, compost per unes làmines bimetálicas que s’uneixen i formen un arc elèctric quan la llum comença a encendre.

4. INSTRUMENTS
4.1. INTERRUPTOR SIMPLE: Element d’accionament compost per una entrada i una sortida.
4.2. COMMUTADOR SIMPLE: Element d’accionament compost per una entrada i dues sortides. Amb aquest element, podem encendre un llum des de dos punts distants.

4.3. Commutador de creuament: Element d’accionament compost per dues entrades i dues sortides. Amb aquest element, podem encendre un llum des de més de dos punts.
4.4. POLSADOR: Element d’accionament compost per una entrada i una sortida. Aquest element torna a la seva posició de repòs una vegada deixem de accionar.
4.5. BRUNZIDOR: Element compost per una bobina i un martell. És un element que produeix un so una vegada li travessi un corrent elèctric, de manera que contacta el martell amb la bobina.
4.6. BASE DE ENDOLL: Element compost per una entrada i una sortida. Aquest element connecta maquinàries o altres estris elèctrics sense necessitat per acoblar a la xarxa de manera permanent.

4.7. BASE DE ENDOLL AMB PRESA DE TERRA: Igual que l’element
anterior però amb protecció sobre contactes directes o indirectes sotmesos a
terra.

4.8. FUSIBLE: Tros de conductor que protegeix el circuit elèctric sobre possibles curtcircuits o sobrecàrregues.

4.9 PETITS INTERRUPTORS AUTOMÀTICS (PIA): Interruptors
magneto-tèrmics que protegeixen els circuits elèctrics sobre possibles curtcircuits o sobrecàrregues. Aquests protectors són els més utilitzats per a instal.lacions interiors d’habitatges o altres edificis.

4.10. INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Interruptor magneto-tèrmic amb un
petit coeficient que protegeix els circuits elèctrics sobre possibles
curtcircuits o sobrecàrregues i sobre contactes directes o indirectes sotmesos
a terra.
4.11. COMPTADOR: Element que compta l’energia elèctrica consumida en un habitatge, edifici o un altre local amb un circuit elèctric. Per aquest cas, la unitat de l’energia es representa en Kilovats / hora (kWh)

4.12. Minuter: Element d’accionament compost per un temporitzador intern que regula el funcionament d’un llum o un altre element i que talla el corrent un cop transcorregut aquest període de temps.

5. AUTOMATISMES
5.1 Definició: Mètode per a la realització de circuits elèctrics governats per elements d’accionament automàtics.
5.2 Contactor: Element d’accionament automàtic compost per
contactes auxiliars i principals i una bobina per a la seva alimentació a la xarxa.
5.3 RELÉ: Element auxiliar compost amb un contacte commutat i una
bobina per a la seva alimentació a la xarxa i que serveix per accionar i controlar els
elements de comandament. El seu ús no intervé per als esquemes de potència.
5.4 TEMPORITZADOR: Element regulador de temps compost per un contacte commutat i una bobina per a la seva alimentació a la xarxa. Aquest element tampoc intervé per als esquemes de potència.

5.5 AUTÒMATS PROGRAMABLES: Anomenat també PLC (Programmer Logic Control). Element ordinador compost per un nombre limitat de relés, de memòria EEPROM i que el seu ús està relacionat amb els contactors, però s’utilitza el llenguatge de funcions lògiques (AND, OR, NOT ,…) perquè permeti realitzar els seus processos.

6. PNEUMÀTICA
6.1 Definició: Mètode per a la realització de circuits que treballin amb aire comprimit.
6.2 COMPRESSOR: Màquina que transforma l’energia elèctrica en aire comprimit, distribuint per les canonades dels llocs de treball.
6.3 CILINDRE DE SIMPLE EFECTE: Cilindre que només realitza un efecte, tornant immediatament a la seva sitación inicial un cop acabat aquest.

6.4 CILINDRE DE DOBLE EFECTE: Cilindre que realitza els dos efectes: entrada i sortida.

6.5 VALVULA AMB ACCIONAMENT BOBINA-Resort: Vàlvula composta per una bobina i un ressort. Quan aquesta vàlvula detecta un corrent elèctric, quedarà activada la posició accionada per la bobina. En canvi, el ressort realitzaria la reposició instantània en cas d’estar el circuit obert.

6.6 VALVULA AMB ACCIONAMENT BOBINA-BOBINA: Vàlvula composta per dos bobines independents entre si. En aquest cas, la bobina activada accionarà la seva posició corresponent.

6.7 VIA: Reflecteix el sentit del pas d’aire. En aquest cas, poden ser cinc: inclinació cap a la dreta, inclinació cap a l’esquerra, cap amunt, cap avall i tap. Aquestes vies les trobarem senyalitzades en les vàlvules.

7. TRANSFORMADORS
7.1 Definició: Elements compostos per una entrada (primari) i una sortida (secundari) i s’usa per transformar una tensió determinada a una altra el valor sigui major o menor.

7.2 ASSAIG DE BUIT: S’usa per a determinar el valor de tensió, intensitat, Impedància … que s’obté en el secundari (o primari) del transformador.
7.3 ASSAIG DE CURTCIRCUIT: S’usa per a determinar el valor de la Intensitat, de la Impedància … del transformador en cas de trobar aquest en curtcircuit.
7.4 CURTCIRCUIT ACCIDENTAL: Valor en Ampers molt més gran del permès.
7.5 CAIGUDES DE TENSIÓ: Petits valors de tensió que exerceix el
transformador quan està en funcionament. Aquests valors són en realitat
pèrdues de Tensió que podien ser aprofitables per al transformador.

8. INSTAL.LACIONS INTERIORS
8.1. LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT: Són les línies d’Alta Tensió procedents de la xarxa elèctrica.

8.2 ESCOMESA: És la línia intermèdia entre les línies d’Alta Tensió i les línies dels abonats.

8.3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE LA LÍNIA REPARTIDOR: Generalment és un fusible polifàsic amb connexió a terra.

8.4. Línia repartidora: És una línia que reparteix i recull les línies interiors de tots els abonats.

8.5 CAIXA DE DERIVACIÓ: És la caixa general de les derivacions interiors.

8.6 CAIXA DE COMPTADORS: Caixa on es troben centralitzats els comptadors.

8.7 DERIVACIÓ INDIVIDUAL: Derivació interior d’un abonat.

8.8 FUSIBLE DE SEGURETAT (Veure FUSIBLE a LUMINOTECNIA).

8.9 COMPTADOR: (Veure COMPTADOR en LUMINOTECNIA).

8.10 INTERRUPTO R AUTOMÀTIC: (Veure PETITS INTERRUPTORS AUTOMÀTICS o PIA en LUMINOTECNIA).

 

El color del conductor FASE és el NEGRE o el MARRÓ, mentre que el color
del conductor NEUTRE li correspon al BLAU CLAR. En cas de ser
circuits trifàsics els colors dels conductors es classifiquen en NEGRE,
MARRÓ i gris. El conductor GROC-VERD (a ratlles) correspon al
TERRA.
Segons el Reglament, està prohibit fer EMPALME a l’interior dels tubs.

Cada circuit elèctric disposarà sempre del seu NEUTRE.

Se li diu CONTINUÏTAT aquell valor nul o 0 en ohms (Ω). Normalment, per a aquest concepte se li apliquen als circuits tancats.
Una RESISTÈNCIA és un component elèctric que, en aplicar un corrent
elèctrica, genera calor. Aquest component és resistiu pur i no provoca cap
desfasament. Alguns exemples d’aparells amb resistència poden ser: una
planxa elèctrica, una estufa, un forn elèctric, una bombeta incandescent …

Una BOBINA és un component que transforma l’energia elèctrica en energia magnètica. En alterna, aquest component provoca un desfasament de la Tensió elèctrica respecte a la Intensitat. Alguns exemples d’aparells que funcionin amb energia magnètica poden ser: un transformador, un brunzidor, un amperímetre, un wattímetre …

Un Condensador és un component que transforma l’energia elèctrica en càrrega. A diferència del component anterior, aquest provoca un desfasament de la intensitat respecte a la Tensió elèctrica i pot servir, en la majoria dels casos, per millorar el Factor de Potència d’alguns elements que desaprofiten una part de l’energia.