ESPCAT

Com estalviar energia instal domòtica en el seu habitatge

Guanyi en confort i seguretat

Introducció

La domòtica controla i automatitza la gestió intel ligent de l’habitatge. Aporta confort, comunicació i seguretat, a més de gestionar eficientment l’ús de l’energia, afavorint l’estalvi d’aigua, electricitat i combustibles.
Mitjançant la incorporació de sistemes domòtics a casa seva, podrà gestionar intel.ligentment la il luminació, climatització, aigua calenta sanitària, el reg, els electrodomèstics, etc., Aprofitant millor els recursos naturals, utilitzant les tarifes horàries de menor cost, i d’aquesta manera reduir la seva factura energètica mentre guanya en confort i seguretat (vegeu la figura I.1).

Guanyi en confort i seguretat

A més, mitjançant l’ús d’un sistema de monitorització de consums, podrà ser conscient del consum energètic de la seva llar. Aquesta funcionalitat de la domòtica li aportarà la informació necessària per modificar els seus hàbits i incrementar el seu estalvi i eficiència.
Des d’un punt de vista social, l’estalvi i l’eficiència energètica no només asseguren el proveïment energètic i milloren el medi ambient, sinó que també ajuden a incrementar la competitivitat del sector industrial, beneficiant l’augment del Producte Interior Brut del país.

Al llarg dels diferents apartats que composen aquesta guia us informarem sobre quin és el consum energètic domèstic a Espanya, i quin cost anual suposa per a una família mitjana. Així mateix, vostè descobrirà com la domòtica pot ajudar a estalviar energia i diners, mentre
Guanya en confort i seguretat. Finalment, li proporcionarem les referències necessàries perquè sàpiga a qui ha de dirigir Si voleu tenir un sistema domòtic.

1. El consum energètic domèstic a Espanya

SEGONS LES DADES QUE APAREIXEN A LA GUIA PRÀCTICA DE L’ENERGIA. CONSUM EFICIENT I RESPONSABLE, PUBLICADA EL 2007 PEL IDAE (institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia), els espanyols cada vegada consumim més energia. A nivell mundial, al ritme actual, només es trigaran 35 anys en duplicar el consum d’energia i menys de 55 anys a triplicar.

Com estalviar energia instal domòtica en el seu habitatge

El consum d’energia de les famílies espanyoles suposa ja un 30% del consum total d’energia del país, repartint-gairebé a parts iguals entre el cotxe privat i l’habitatge (el 18% correspon al consum domèstic). Cada llar és responsable de produir fins a 5 tones de CO2 anuals.

Les famílies espanyoles, amb les seves pautes de comportament, són decisives per aconseguir que els recursos energètics s’utilitzin eficientment. El potencial total d’estalvi d’energia en els habitatges per al 2020 està calculat en un 27% segons el Pla d’Acció per a l’eficiència energètica (2007-2012) de l’IDAE.
Pel que fa al consum elèctric, una llar mitjana consumeix uns 4.000 kWh a l’any. Suposant que en una llar l’únic subministrament d’energia fora l’electricitat, el consum quedaria repartit segons s’explica a la figura 1.1.


FIGURA 1.1. Repartiment del consum elèctric domèstic
-Dades corresponents a l’any 2005 –

2. El cost del consum energètic de les llars espanyoles
A més de la necessitat de reduir el consum d’energia per contribuir
a la disminució de la contaminació, s’ha de tenir en compte el factor
econòmic. El cost del consum energètic de les llars espanyoles
per a una família suposa a l’any uns 900 €, distribuïts segons s’explica
a la figura 2.1.


FIGURA 2.1. Consum energètic d’una llar espanyol (euros / any)
-Dades corresponents a l’any 2005 –

Espanya importa el 75% de l’energia primària que consumeix, enfront del 50% de mitjana de la UE 1. Un menor consum implicaria reduir la dependència energètica d’Espanya respecte a l’exterior.

Els preus de l’electricitat, l’aigua, i els combustibles com el gas natural evolucionen amb una tendència alcista com a conseqüència del caràcter perible de les energies no renovables i l’imparable increment de la intensitat energètica (indicador que relaciona el consum d’energia i el
Producte interior brut). En els darrers 5 anys el preu del gas i l’electricitat han augmentat al voltant d’un 15% (vegeu la figura 2.2).


FIGURA 2.2. Evolució del preu del gas i l’electricitat

3. La domòtica avui

L’esperança de vida s’ha incrementat, amb el conseqüent envelliment de la població i l’augment de “joves” inactius (població de 55 a 65 anys).
Les estructures familiars estan canviant, el teletreball i l’ensenyament en línia són cada vegada més habituals, a més estan sorgint noves necessitats de comunicació, així com d’increment de la seguretat de persones i béns.

La domòtica permet donar resposta als requeriments que plantegen aquests canvis socials i les noves tendències de la nostra forma de vida, facilitant el disseny de cases i llars més humans, més personals, polifuncionals i flexibles.


El sector de la domòtica ha evolucionat considerablement en els darrers anys, i en l’actualitat ofereix una oferta més consolidada. Avui en dia, la domòtica aporta solucions dirigides a tot tipus d’habitatges, incloses les construccions d’habitatge oficial protegit. A més, s’ofereixen més funcionalitats per menys diners, més varietat de producte, i gràcies a l’evolució tecnològica, són més fàcils d’usar i d’instal lar. En definitiva, l’oferta és millor i de major qualitat, i la seva utilització és ara més intuïtiva i perfectament manejable per qualsevol usuari. Paral.lelament, els instal.ladors de domòtica han incrementat el seu nivell de formació i els models d’implantació s’han perfeccionat. Així mateix, els serveis postvenda garanteixen el perfecte manteniment de tots els sistemes.
En definitiva, la domòtica d’avui contribueix a augmentar la qualitat de vida, fa més versàtil la distribució de la casa, canvia les condicions ambientals creant diferents escenes predefinides, i aconsegueix que l’habitatge sigui més funcional en permetre desenvolupar facetes domèstiques, professionals, i d’oci sota un mateix sostre. Tot això fa que s’aprofiti més el temps que passem a casa, que avui dia tendeix a ser cada vegada menor.

4. La domòtica aporta qualitat de vida

La domòtica facilita la gestió integrada dels diferents dispositius de la llar: la il luminació, els tendals i persianes, la calefacció, l’aire condicionat, els sistemes de reg, els sistemes de seguretat, etc.
Mitjançant una consola portàtil o fins i tot amb el comandament de la televisió, podrà controlar tot el sistema domòtic còmodament des de la seva sofà. O si ho prefereix, també podrà fer-ho des de l’ordinador de la seva oficina a través d’Internet, o des de l’entrada de casa amb el vídeo-porter, o des de qualsevol lloc amb el seu mòbil o portàtil.
A més, la domòtica actua de manera intel ligent ja que permet programar diferents escenaris que s’ajustin a les seves necessitats (vegeu la figura 4.1).


FIGURA 4.1. Interacció entre l’usuari i el sistema domòtic

5. Contribució de la domòtica a l’estalvi i l’eficiència energètica

El creixent consum d’energia i la limitació dels recursos energètics generen efectes negatius en el medi ambient que es reflecteixen en dos aspectes:

• Econòmic: els preus de l’energia tendeixen a pujar, pel que un control del consum energètic s’incrementa significativament l’estalvi per l’usuari.

• Ecològic: l’usuari pot disminuir l’impacte negatiu sobre el seu entorn si disminueix el seu consum d’energia.

La domòtica gestiona elements de control que contribueixen a l’estalvi d’aigua, electricitat i combustibles (vegeu la figura 5.1), notant els seus efectes tant en l’aspecte econòmic (menys cost) com en el ecològic (menys consum d’energia).


FIGURA 5.1. La domòtica gestiona elements de control que contribueixen a l’estalvi

5.1. Com estalviar electricitat

5.1.1. Il luminació

• Sistemes d’il luminació eficients: adapten el nivell d’il luminació en funció de la variació de la llum solar, la zona de la casa o la presència de persones, ajustant-la a les necessitats de cada moment.
Per exemple, detecten la presència de persones en zones de pas, com els passadissos de l’habitatge o de les zones comunes d’un edifici, i les luminen només quan és necessari.
• Control automàtic intel ligent de tendals, persianes i cortines de l’habitatge: permet que s’aprofiti al màxim la llum solar.
• Control automàtic de l’encesa i apagada de tots els llums de l’habitatge: permet evitar el deixar-se llums encesos en sortir de casa.
• Control de forma automàtica de l’encesa i apagada de les llums exteriors en funció de la llum solar.

5.1.2. Climatització

• Sistemes de regulació de la calefacció: adapten la temperatura de l’habitatge en funció de la variació de la temperatura exterior, l’hora del dia, la zona de la casa o la presència de persones.
• Control automàtic intel ligent de tendals, persianes i cortines de l’habitatge: permet que s’aprofiti al màxim l’energia solar.

5.1.3. Electrodomèstics

• Control o seqüenciat de la posada en marxa d’electrodomèstics: programant el seu funcionament en horaris en què el preu de l’energia és menor.
• Detecció i gestió del consum “en espera” dels electrodomèstics.
• Programació de la desconnexió de circuits elèctrics no prioritaris-com ara el de l’aire condicionat-, abans d’arribar a la potència contractada.

5.2. Com estalviar combustibles

5.2.1. Climatització

• Sistemes de regulació de la calefacció: adapten la temperatura de l’habitatge en funció de la variació de la temperatura exterior, l’hora del dia, la zona de la casa o la presència de persones.
• Detecció de l’obertura i tancament de finestres: avisen l’usuari de si hi ha finestres obertes quan està activada la climatització.

5.2.2. Fuites de gas

• Implantació de sistemes de control i regulació centralitzats: permeten detectar i avisar en cas d’avaries com, per exemple, una fuita de gas,  provocant un tall del subministrament que eviti els perills que puguin ocasionar. A més, la domòtica facilita una bona gestió del manteniment de les instal.lacions, amb el conseqüent estalvi econòmic que això suposa.

La instal.lació d’un sistema domòtic que permeti gestionar de manera intel ligent la il luminació i la temperatura d’una habitació de 20 m2 situada en un pis a Madrid amb orientació sud, generarà un estalvi energètic del 26%.

Un aparell d’aire condicionat que estigui funcionant a una temperatura de tan sols un grau menys del necessari, augmenta la despesa d’energia entre un 8% i un 10%.

5.3. Com estalviar aigua

5.3.1. Fuites d’aigua

• Sistemes de control i regulació centralitzats: detecten si es produeix una inundació, donen senyal de
avís, i provoquen un tall del subministrament. Aquests sistemes més aporten informació sobre comportaments anòmals.

5.3.2. Control del reg

• Control intel ligent de reg: a través d’un sensor d’humitat o de pluja, detecta la humitat del sòl i de forma autònoma rega només quan és necessari.

5.3.3. Reciclatge d’aigües grises

• Sistemes de mesurament de la qualitat de l’aigua: faciliten la gestió del reciclatge d’aigües grises.

5.3.4. Aixetes intel ligents

• Aixetes intel ligents: gestionen el cabal i la temperatura de l’aigua.

Una aixeta intel ligent que regula i elimina l’aigua transitòria, permet estalviar fins a un 25% més d’aigua que si s’utilitza una aixeta monocomandament.

El consum d’aigua per habitant al dia s’estima en 171 l. El simple degoteig d’una aixeta del lavabo suposa una pèrdua de 100 l / mes d’aigua.

A més, qualsevol tipus d’estalvi d’aigua encara que no es tracti d’aigua calenta, comporta un estalvi energètic, ja que l’aigua és impulsada cap a les nostres habitatges mitjançant bombes elèctriques que consumeixen energia.

6. La importància de monitoritzar el consum energètic a la llar

En l’actualitat, els sistemes domòtics ofereixen una gran varietat de funcionalitats orientades a monitoritzar el consum d’aigua, de combustibles i el consum elèctric de tots els sistemes de l’habitatge: electrodomèstics, il luminació, sistemes de comunicacions, refrigeració i / o calefacció, etc . (Vegeu la figura 6.1). Això permet fer una gestió personalitzada del consum (consum per franges horàries, diari, mensual, etc.), Així com detectar mals funcionaments dels equips de la llar.


FIGURA 6.1. Els sistemes domòtics ofereixen la possibilitat de monitoritzar el consum energètic a la llar.
La informació obtinguda permet optimitzar l’estalvi energètic en el futur i corregir les pautes de comportament.
Monitoritzar la qualitat del subministrament elèctric permet, a més, notificar remotament la informació al subministrador d’electricitat, millorant així el funcionament global del sistema de distribució elèctrica per ajustar amb més exactitud els patrons de producció als hàbits de consum.

En aquells immobles en què es disposen de sistemes de generació d’electricitat per energia solar fotovoltaica o altres sistemes (micro-generadors, aerogeneradors, etc.), Es pot monitoritzar i gestionar la producció d’electricitat. L’usuari podrà saber en cada moment quanta energia s’està injectant a la xarxa i podrà obtenir informes diaris, setmanals i mensuals, que li permetran fins i tot realitzar la gestió econòmica dels ingressos que s’obtenen mitjançant la venda de l’energia. Aquesta mateixa informació és de gran utilitat també per a l’empresa compradora de l’energia, no només a efectes de facturació, sinó també per poder preveure l’energia injectada en xarxa pels petits productors i planificar la producció basada en altres fonts d’energia que ha de realitzar (per franges horàries, estacions, etc.).

7. Un cas pràctic d’estalvi energètic en un habitatge amb domòtica

Posem com a exemple un habitatge de dues plantes de 130 m2, situada a la província de Guadalajara, habitada per una família composta per tres membres, amb una potència contractada de 5,7 kW, un consum anual de 4 500 kWh, i un cost energètic anual de 550 €, la distribució energètica és d’un 39% en calefacció, 27% d’aigua calenta, 12% en electrodomèstics, 11% a la cuina, 9% en il luminació, i un 2% en aire condicionat.
La comparem amb un habitatge d’iguals característiques en què s’ha realitzat una instal lació domòtica que permet la gestió eficient de l’energia, incorporant un control de la calefacció i / o aire condicionat de manera zonificada, tenint en compte l’ocupació de l’habitatge, i mantenint uns nivells òptims de confort i baix consum. El sistema controla les llums de manera intel ligent, té en compte la llum exterior i l’ocupació, i fa ús del monitoratge de persianes com un element de gestió energètica i lumínica. A més, detecta i elimina consums latents, despeses elèctrics provocats per oblits, errors i avaries per sobrecàrregues en la instal.lació elèctrica.
Després d’un any de mesuraments, considerant els climes de totes les estacions, es produeix l’estalvi elèctric que mostra la figura 7.1.


FIGURA 7.1. Estalvi elèctric després d’un any amb un sistema domòtic instal

8. En quin tipus d’habitatge pot instal.lar un sistema domòtic

Actualment, hi ha al mercat diversos sistemes domòtics fàcilment instal en qualsevol tipus d’habitatge: protecció oficial, lliure, ja construïda, de nova construcció, unifamiliars aïllades, adossades o en bloc.
La domòtica posa la tecnologia al seu servei. En funció dels requeriments de cada projecte, s’aplicarà una solució a mida que satisfaci les necessitats de la llar i s’adapti a la manera de vida de l’usuari.

9. A qui acudir per instal lar domòtica en el seu habitatge

Si instal domòtica al seu habitatge, ha d’acudir a un integrador i / o instal que, basant-se en el seu coneixement dels diferents productes que hi ha al mercat, l’aconsellarà sobre l’opció que més s’adapti als seus requeriments.
Aquesta integració ens permet donar a conèixer amb total neutralitat quina solució és la més adequada en funció dels requeriments del projecte, independentment de la tecnologia, els tipus de productes o les empreses.
Per això, s’analitza l’escenari, les necessitats i les possibilitats de cada client, escollint el sistema domòtic que tingui les característiques que millor s’adaptin. Actualment, el mercat domòtic ofereix un ampli ventall de possibilitats que facilita aquesta tasca.
Són instal.ladors de domòtica aquells instal.ladors elèctrics amb el Certificat de instal ‡ lador autoritzat en baixa tensió amb categoria especialista (IBTE), que poden realitzar, mantenir i reparar instal.lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis-d ‘acord amb la instrucció ITC-BT-03 del Reglament Electro-tècnic per a baixa tensió (REBT) -.

Després de la posada en marxa de la instal lació, haurà de rebre un manual d’usuari amb les instruccions per al correcte ús i manteniment de la instal.lació. Un bon manteniment garantirà tant la disponibilitat i fiabilitat de les funcions emprades en el sistema, com el compliment dels requisits del sistema de qualitat i les normes de seguretat i medi ambient.

10. Una bona inversió

Instal lar un sistema domòtic a casa seva està a l’abast de qualsevol butxaca. Amb una petita, però intel ligent inversió, li permetrà no només recuperar la seva inversió, sinó també respectar el medi ambient.

El cost dependrà del nivell de domotització us interessarà instal.

Per nivell d’domotització o nivell domòtic s’entén el nivell assignat a una instal lació domòtica com a resultat de la ponderació dels dispositius existents en la mateixa i les aplicacions domòtiques cobertes. A la taula de nivells esmentada s’han definit tres nivells basant-se en el
principi d’arribar a un nivell considerat mínim, nivell 1, un superior considerat intermedi, nivell 2 i finalment, el considerat com excel lent, nivell 3.

Com més aviat prengui la decisió, abans començarà a gaudir del confort, a seguretat, i l’estalvi
energètic i econòmic.

11. El suport de l’Administració a l’estalvi i eficiència energètica

La societat civil, les institucions internacionals, les empreses i els governs s’enfronten al repte d’assolir els compromisos del Protocol de Kyoto i d’establir les bases que facilitin la implicació de tots en l’objectiu comú de preservar els recursos naturals del planeta. Per això, els governs planifiquen accions dirigides a fomentar l’ús racional de l’energia a través de legislació, normatives, certificacions, etc.
Aquestes iniciatives són reflex d’una major conscienciació de que els nostres recursos naturals són finits i de la necessitat de respectar el medi ambient. L’Administració ha assumit el compromís de promoure l’estalvi i l’eficiència energètica com un instrument de creixement econòmic i de benestar social, oferint el marc adequat perquè s’estengui i s’ampliï el coneixement sobre l’estalvi i l’eficiència energètica en totes les estratègies i especialment en la del canvi climàtic.