ESPCAT


Què és la geotèrmia?

L’energia geotèrmica és la calor que procedeix de l’interior de la Terra. Part d’aquesta calor prové de la radiació solar que és absorbida i acumulada per la Terra. En aquest cas, la terra actua com un gegantesc col lector solar. Una altra part correspon a la calor residual de quan es va formar el planeta fa 4.500 milions d’anys i que encara està arribant a la superfície, i una altra part prové de la desintegració d’isòtops radioactius, presents en l’escorça i en el mantell.

L’aprofitament d’aquesta energia és molt antic, encara que potser ens passi desapercebut. Les aigües termals naturals són un exemple d’aquesta energia, on el propi calor de la terra escalfa l’aigua fins a temperatures que, en alguns casos, arriben a evaporar l’aigua. Moltes zones de Galícia tenen “jaciments termals” en què es pot gaudir d’aquesta energia.

En l’actualitat, i amb els més moderns avenços tècnics en calefacció i climatització, es pot utilitzar l’energia acumulada a l’interior de la terra tant per a calefacció a l’hivern com per refrigeració a l’estiu, així com per a ACS durant tot l’any.

 


Geotèrmia de baixa temperatura

La geotèrmia de baixa temperatura és coneguda per ser la font d’energia més eficient i més barata pel que fa a calefacció i refrigeració d’espais. Els sistemes geotèrmics usen la temperatura constant de la Terra com a font de calor en els mesos freds i com dissipadora de calor en els mesos càlids. Això és possible ja que a pocs metres per sota de la superfície, les temperatures es mantenen constants, entre 10-18oC.

Bomba de Calor

La tecnologia que fa possible la transferència d’energia geotèrmica és la bomba de calor. Es tracta d’un mecanisme capaç de transferir la calor que obtenim del subsòl terrestre al nostre sistema de calefacció, amb un cost d’electricitat realment baix. El rendiment és molt més gran que les tradicionals estufes o termos elèctrics.

Funcionament

Per accedir i aprofitar aquesta energia és necessària la instal.lació d’un sistema de tubs captadors, coneguts com intercanviadors. Aquests intercanviadors poden ser horitzontals o verticals, depenent de la superfície disponible de terreny i també de les condicions climàtiques de la zona. Per al muntatge dels intercanviadors verticals cal fer una perforació.

Bescanviadors Verticals:

Els intercanviadors verticals són perforacions de pocs centímetres de diàmetre que es realitzen fins a una profunditat de 100 a 120 metres. Després de la perforació, s’introdueixen les sondes per les quals circularà el fluid caloportador, que obtindrà la calor de l’interior de la terra i el “injectarà” a la nostra llar a través de la bomba de calor.

Les tecnologies de climatització que millor rendiment tenen amb l’energia geotèrmica són el terra radiant (ideal per a habitatges de nova construcció) i els radiadors de baix salt tèrmic. També és possible adaptar una instal.lació de climatització preexistent per a la utilització de l’energia geotèrmica.

A causa de la creixent demanda d’energia geotèrmica, hem invertit en tecnologia d’última generació per a les nostres instal.lacions. Amb la nostra maquinària realitzem les perforacions en les quals s’introduiran les sondes que captessin l’energia.

 

Avantatges i aplicacions

• És una font d’energia renovable, neta i disponible en gairebé qualsevol lloc, que no està supeditada a les variacions climàtiques estacionals.

• Per processos de calefacció, refrigeració i ACS, en què s’usi aigua entre 0 i 40ôC: habitatges unifamiliars, edificis, equipaments esportius, granges, piscifactories, cellers, naus industrials.

• Una típica instal.lació suposa un estalvi del 75% en calefacció i aproximadament un 80% en refrigeració. • En no fer-combustió de cap combustible fòssil, no es produeix emissió de diòxid de carboni i altres gasos d’efecte hivernacle. Col.laborem a evitar el canvi climàtic, alhora que estalviem diners.